10.6.2017

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Výkon funkce odborně způsobilé osoby v prevenci rizik

Poradenská a metodická činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj.:

 • vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení, stanovení opatření k jejich eliminaci
 • kategorizace prací (jednotlivých odvětví)
 • zpracování právních norem týkajících se BOZP
 • zpracování směrnic BOZP souvisejících s činností organizace
 • zpracování příkazů vedoucího organizace k oblasti BOZP
 • vypracování systému první pomoci při úrazech a haváriích (traumatologický plán)
 • organizace prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví na všech pracovištích a zařízeních dle platné legislativy
 • vypracování provozních řádů (technického zařízení a provozoven) a konzultace k této problematice

Technicko-organizační služby zahrnující

 • dozor nad provozovanými činnostmi firmy z hlediska BOZP, zajištění těchto činností
 • zajištění pravidelné kontroly BOZP ke stavu technické prevence provozoven, strojů a zařízení se zápisem zjištěného stavu a návrhem na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců
 • posuzování objektů, provozoven a zařízení z hlediska pracovního prostředí a vyhodnocení pracovního prostředí
 • posuzování objektů a provozoven a zařízení ke kolaudačnímu řízení
 • zastupování ve správním řízení
 • provedení registrace a evidence pracovních úrazů včetně vyplnění záznamů a zpráv ve stanovené lhůtě dle platné legislativy