10.6.2017

Požární ochrana

Požární ochrana u zaměstnavatele

  • Technicko-organizační služby zahrnující, dozor nad provozovanými činnostmi firmy z hlediska požární ochrany
  • Zpracovávání posouzení požárního nebezpečí a zařazení pracovišť do zvýšeného a vysokého požárního nebezpečí
  • Řízení po odborné stránce činnosti zaměstnanců, pověřených plněním úkolů na úseku požární ochrany
  • Provádění protipožárních prohlídek pracovišť včetně zpracování návrhů na odstranění zjištěných závad
  • Zpracovávání dokumentací požární ochrany dle platných předpisů, tj. požární řády pracovišť, požární poplachové směrnice, požární evakuační plány, přehled o požární technice a doklady o jejich kontrole, příkazy, zákazy a pod.
  • Provádění školení pracovníků – vstupní, opakované, vedoucích pracovníků, včetně vedení příslušné dokumentace a dokladů
  • Zpracovávání, vedení a aktualizuje veškeré agendy PO v souladu s platnými předpisy
  • Zastupování organizace ve styku s příslušnými orgány státní správy na úseku PO
  • Vedení požární knihy

Projekční činnost

  • Zpracování požárně bezpečnostních řešení staveb jako podkladu pro vydání územního či stavebního povolení. Jednání a zastupování stavebníka u příslušného Hasičského záchranného sboru.